2016 FAI World Parachuting Championships - Mondial

51:23
19:37
37:43
08:26
01:07
00:40

Mondial time

10:02